هستی اما ندید میگیری

حال من را، شدید میگیری
حرفهامو بعید میگیری
بونه های جدید میگیری

                                                      از حسد میکشی مرا آخر


تازگی ها چقدر بد شده ای
لایک ناکرده گاه رد شده ای
حین آزار من رصد شده ای!
رسم عاشق کشی بلد شده ای؟!

                                                       از حسد میکشی مرا آخر

نه کامنتی گذاشته ای دیشب 
و نه حتی برای عرض ادب-
شکل معروف "قهقهه بر لب"!
جان من، بسه دیگه، لامصب!

                                                        از حسد میکشی مرا آخر

شاید اشکال، کار من باشد
شاید این عشق، دار من باشد
فحش هایی نثار من باشد، 
که :"فلانی، نه یار من باشد!"

                                                        از حسد میکشی مرا آخر

استاتوس های من به نام تو اند
چشم ها در خیال خام تو اند 
عاشقان، کشته ی مرام تو اند 
گوش ها، تشنه ی کلام تو اند 

                                                        از حسد میکشی مرا آخر