خداوند مهربان تر از هر پدرو مادری ما رادوست دارد و از زیبا زندگی کردن ما خوشنود می شود

هیچگاه خودتان را بی ارزش ندانید

خداوند را دوست داشه باشیم

خداوند را دوست داشته باشید و این را روزانه باخود تکرار کنید که خداوند نیز شمارا دوست دارد

شما امتیاز هایی دارید که دیگران ندارند

بسیاری آرزو می کنند که کاش جای شما بودند

پس مقابل شما هر کسی که می خواهد باشد رییس جمهور یا هر مقامی مثل شیر جلویش حرف بزنید

طوری حرف بزنید که اعتماد به نفس از سروروی شما ببارد

از دست های تان استفاده کنید

با انرژی وقدرت حرف بزنید

با آب وتاب سخن بگویید 

با چشمان خود کاملا مخاطب را نگاه کنید ونگاهتان را ندزدید

‌به همه مردم بلند سلام کنید

هیچ گاه خودتان را تحقیر نکنید

شما برازنده هستید

شاد باشید لبخند بزنید

امیدوار باشید

لذت ببرید