مسئولیت های کارفرما در حقوق اسلامی

پایان نامه و تحقیق در مورد مسئله فقه و حقوق اسلامی و مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

این تحقیق و پایان نامه به برسی حقوق اسلامی و مسئولیت مدنی کارفرما در فقه و حقوق اسلامی می پردازد که به حمت استاد محمدرضا دلوی، کارشناس ارشد حقوق اسلامی تهیه شده و در اختیار دانشجویان و دانش  اموختگان عزیز قرار می گیرد.

این پایان نامه و تحقیق، به صورت مبسوط و تخصصی به بررسی مسئولیت های مدنی کارفرما در حقوق اسلامی می پردازد بیان مهمترین مسئولیت های مدنی کارفرما و تشریح انها، بررسی قوانین مختلف فقهی در رابطه با مسئولیت های مدنی کارفرما و بررسی دقیق حقوق و فقه اسلامی در مورد چگونگی قوانین موجود در این رابطه می باشد.

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

 فقه و حقوق اسلامی و  مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران


در فقه و حقوق اسلامی قوانین مشخصی در رابطه با مسئولیت های مدنی کارفرما نسبت به کارگران مشخص شده است درهمین رابطهف قانونی در تاریخ 1330 تصویب شد که به تبیین دقیق مسئولیت های مدنی کارفرما نسبته به کارگران می پردازد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است.ماده فوق به گونه‏ای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به‏ وضوح نمی‏توان برداشت نمود.به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک‏ شده‏اند و برخی نیز به نظریه خطر(بدون تقصیر)متمسک شده‏اند و عده‏ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفته‏اند.در این تحقیق سعی شده است که در فصل اول به تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت مدنی کارفرما دست پیدا کنیم و در فصل بعد به تطبیق مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم و در فصل آخر مسائل مربوط به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را مورد بررسی قرار می دهیم.

مهمترین سرفصل های فایل مسئولیت های مدنی کارفرما در فقه اسلامی

این فایل، بی شک یکی از بهترین تحقیق هایی است که در رابطه با مسئولیت های مدنی کارفرما در حقوق و فقه اسلامی تهیه شده است که با کمترین قیمت ممکن در اتیار دانشجویان و دانش آموختگان عزیز هموطن قرار می گیرد  این تحقیق به حمت استاد محمدرضا دلوی نگارش یافته که با استفاده از منابع رسمی و قوانین این حیطه تهیه شده است.

سرفصل ها:
کلید واژه ‏ها

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سؤالات

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:مفاهیم لغوی

گفتار دوم :تعاریف اصطلاحی

     بند اول :رابطه کارفرما و مدیر کارگاه

 بند دوم :رابطه کارفرما با پیمانکار

گفتار سوم : مسئولیت در قرآن کریم


گفتار چهارم : مسئولیت اخلاقی

مبحث دوم:بیان تاریخچه موضوع


گفتار اول:تاریخچه مسئولیت مدنی کارفرما

فصل دوم:

بررسی حقوق مدنی کارفرما  و تعهدات کارفرمادر ایران و بیان تطبیقی  موضوع

مبحث اول:مبانی مسئولیت مدنی کارفرما

گفتار اول :نظریه تقصیر

بند اول :نظریه تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر

بند دوم :تقصیر ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر

گفتار دوم:نظریه خطر

گفتار سوم:نظریه نمایندگی

گفتار چهارم:نظریه تضمین حق

مبحث دوم:شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارفرما و مراجعه به کارگر

گفتار اول:شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما

گفتار دوم:مفهوم ضررو انواع آن


بند اول:انواع ضرر

گفتار سوم:شرایط ضرر قابل جبران

بند اول : مسلم بودن ضرر

بند دوم :خسارت باید مستقیم باشد

بند سوم :خسارت قبلا ترمیم نشده باشد

گفتار چهارم:عمل زیانبار

بند اول :عنصر تقصیر

بند دوم :عنصر مادی تقصیر

بند سوم :عنصر معنوی یا روانی تقصیر

گفتار پنجم:رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

مبحث سوم :شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما

گفتار اول:لزوم شمول قانون کار نسبت به کارفرمایان

گفتار دوم:لزوم ورود خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن

بند اول :خسارت وارده در حین انجام کار

بند دوم:خسارت وارده به مناسبت انجام کار

گفتار سوم:شرایط مراجعه کارفرما به کارگر

بند اول:جبران خسارت از طریق دادن معادل

گفتار چهارم:موارد معافیت کارفرما47

فصل سوم:

بررسی قوانین کار و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر صنعت بیمه با تأکید بر مسئولیت مدنی کارفرمایان در برابر کارکنان

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول :مبانى حقوقى بیمه مسئولیت کارفرمایان

نتیجه گیری

منابع و مراجع

قیمت فایل فقط 6,000 تومان


پشتیبانی

09147457274

5137581011

خرید

دانلود مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران