هرچه که منکر شوند ، سود نباشد در آن 

ثبت شده در جهان ، دربی پنجاه و دو 

کرکری و لغو نیست، مساله تاریخی است 

پیش بینی ما همان ، دربی پنجاه و دو 


سرعت هر توپ بود، طوری که حتی نشد 

نوبت دروازه بان ، دربی پنجاه و دو 


این چه دفاعیست که ، توپ، روان ، شش دفه

رد شده از خط آن ، دربی پنجاه و دو 


آخربازی همه ، سوت و کف و دف زنان 

کل تماشاگران ، دربی پنجاه و دو 


لیدر سکوی سرخ، میزده از دل هوار 

"پرسپولیس قهرمان!" ، دربی پنجاه و دو 


" شش گل زیبا و شیک، گشته براشان چو تیک 

تیم، نه! آتشفشان ، دربی پنجاه و دو "*


"هر ربع ساعت یکی، تیم بدین آبکی

گل خورَد از آسمان ، دربی پنجاه و دو " *


علت این کل کل و ولوله این است که 

سوخت دل تاجیان ، دربی پنجاه و دو 


کرده گزارش کسی ، دیده به چشم خودش 

مورچه گرفت گازشان ، دربی پنجاه و دو 


"نیست در آن سفسطه، از چه کنی مغلطه؟

زنده ن همه شاهدان ، دربی پنجاه و دو " *


هرچه که خواهی بگو ، لیک ز مرهم نگو 

داغ شما هر زمان ، دربی پنجاه و دو 


" یاد زمان قدیم، حالت آنها وخیم

گشته چو کابوسشان ، دربی پنجاه و دو "*


آخر بازی زدیم ، ده نفره ، سه تّا گل

تازگیا ، نه در آن ، دربی پنجاه و دو 


سوزششان جدی است ، می کنن انکار وای 

تک تک کیسه کشان ، دربی پنجاه و دو 


"راست بگفتی رفیق ، دلخوشی ما عمیق 

نیست شما را توان ، دربی پنجاه و دو " *


 ابیات ستاره دار متعلق به شاعر محترم آقای فرهاد جلالی می باشد .