ندر احوالات زل زدن به تقویم جان به این کشف نائل آمدیم که در واقع فردا چهارمین روز از نهمین ماه سال 94 است! :)
و دیرین شناسان و دانشمندان غرب و شرق گفته اند هر هزار سال یک بار این واقعه رخ می دهد!
پس با این حساب فرداتون مبارک.


خواب در عهد تو در چشم من آید؟ هیهات
عاشقی کار سری نیست که بر بالین است
سعدی