یک دستگاه وانت پیکان که بخاطر نزاع خونی با راننده یک خودروی پژو در حال فرار بود به طور دیوانه واری خیابان ها را یکطرفه طی می کرد او با این کار خود به چندین خودروی دیگر آسیب زیادی رساند.

فرار وانت پیکان

به گفته شاهدان عینی صحنه فرار پیکان وانت، گویا راننده این خودرو نزاع خونینی با راننده یک دستگاه پژو داشته است که از دست وی فرار می کند راننده پیکان وانت بخاطر گیر افتادن در یک خیابان یکطرفه چاره ای جز وارد شدن به خیابان یکطرفه و ورود ممنوع رفتن پیدا نمی کند وی با این کار با ده خودروی دیگر برخورد کرده و به هرکدام صدمات زیادی وارد می کند و درنهایت نیز توسط اهالی متوقف می شود.

در ادامه ویئوی این تعقیب و گریز را مشاهده نمایید

لینک دانلود