قطعه ی نیمه سیاسی به مطلع آقا وحید گل محمدی ( که لینک وبلاگ شخصیشون تو پیوندای وبلاگم هست ) 


« تا زیر پرچم علوی سینه می زنیم      

ما را ازین مذاکره های تهی چه سود ؟ » 

پاینده باد کشور ما تا ولایی است 

لعنت به چشم دشمن بد کینه و حسود 


هرگز برای مملکت صاحبَ الزمان 

تحریم های خرد و کلان راه حل نبود 


باید برای کوتهی فکر دشمنان 

چندین کتاب طنز سیاسی فقط سرود 


اسماً فقط یکیست به همراه پنج تا 

رسماً مطیع مطلق سر کرده ی جهود 


صبر از کلاس حضرت زینب گرفته ایم 

پس بر زمان سختی و تحریم ها ، درود !


عاقل اگر بُوَد یکی از این مشاوران 

آیند از وسیله ی شیطان کمی فرود 


ما ایستاده ایم سر افراز و برقرار 

کو مرد روز حادثه ؟ ها ؟ کو ؟ کسی نبود ؟ ؟