آلودگی هوا یکی از مسائلی است که این روز ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.هوای سرد و سکون هوا باعث می شود آلودگی در سطح شهر باقی بماند و شرایط سختی برای کودکان و سالمندان ایجاد کند. میدانیم که مسئولین باید رسیدگی کنند اما چه بهتر است که ما هم نقشی کوچک ایفا کنیم.

مشکل الودگی هوای شهرهای بزرگ

این روزها بسیاری از شهرهای بزرگ کشورمان از نظر سلامت و پاکی هوا در وضعیت خطر قرار دارند در این بین هستند شهرهای جنوبی و شرقی کشورمان که نیز بخاطر آلودگی هوا و وجود گردو غبار بسیار زیاد موجود در هوا، در وضعیت هشدار قرار دارند و سکونت و زندگی در انها بسیار مشکل شده است.