دیگر نخواهم گشت عاقل، چای لطفا!

من ، یاد تو ، افکار باطل، چای لطفا!


تلخ است کام من شبیه قهوه ی ترک

غمباد جا خوش کرده در دل، چای لطفا !

میگردم عمری مثل آهوی پریشان 

دنبال تو منزل به منزل ، چای لطفا!


دکتر برای درد قلبم نسخه پیچید

بی دارچین، با اندکی هل، چای لطفا!


تو، هم چنان از خاطراتم می گریزی

من، فکر و ذهنم بر تو مایل ، چای لطفا !


خم شد غرورم زیر پای بی محلیت 

من له شدم ، اما چه حاصل ؟ چای لطفا !


وقتی که دست از آرزویت برندارد 

باید گرفت این قلب را گل ، چای لطفا !


دیگر بریدم از تمام دلخوشی ها 

مبهوت و گیج و منگ و غافل ، چای لطفا !


سیرم من از دنیا و از نامردمی هاش 

اصلا کمی زهر هلاهل ....چای لطفا !