یکی از شیوه های جدید روان درمانی که بسیار باب شده است گروه درمانی می شود که مانند روان درمانی فردی است ولی با اندکی تفاوت. در روان درمانی گروهی روان درمانگر بر یک گروه متشکل از چند درمانجو تمرکز میکند و مشکلات در گروه مطرح شده و به چالش کشیده می شود. هر یک از اعضا مشکلات خود را در گروه مطرح می کنند. بازخورد و مشکلات دیگر اعضا را نیز می شنوند و در مورد آنها نظر، احساسات و افکار خود را بیان می کنند. در نتیجه این تعاملات،اعضای گروه در روند ایجاد تغییرات به یکدیگر کمک می کنند و روانشناس نیز به عنوان عضو تسهیل گر و بی طرف مسائل گروه را در مسیر مناسب و تا رسیدن به بینش هر یک از اعضا نسبت به مشکل خود هدایت می کند.