همه ترازوها دو کفه دارند و دارای 2کفه هستند اما ترازوی قیامت دارای یک کفه است .