گفته می شود در سرشماری اخیر نفوس و مسکن کشوری که کماکان در حال انجام است مشخصات یک مرد غار نشین نیز به ثبت رسیده است عزیز جنگلی نام این مرد غار نشین است که براستی تمام طول عمر خود را در یک غار زندگی کرده است.

ثبت مشخصات غارنشین در سرشماری

ثبت مشخصات یک مرد غارنشین ایرانی که تمام طول عمر خود را در غار زندگی کرده است در سرشماری اخیر نفوس و مسکن کشوری تایید شده است باید به حس مسئولیت پذیری و رفتار اجتماعی عزیز جنگلی تبریک گفت که از غار خود خارج شده و مشخصات خود را به عنوان یک غاروند در سامانه سرشماری نفوس و مسکن ثبت کرده است عزیز جنگل هم سرشماری شدعزیز جنگلی مردی که 45 سال غار نشین است، سرشماری شد. مهدی خیاطی معاون فنی و آموزش سرشماری نفوس و مسکن فومن امروز گفت: یکی از ماموران آمارگیر فومن امروز اطلاعات عزیز نوروزی پرور که به عزیز جنگل معرف است را در این سرشماری ثبت کرد. عزیز جنگل حدود 45 سال است که به تنهایی در غاری در منطقه کوهستانی و جنگلی جیرده آلیان فومن زندگی می کند و 75 ساله است. به گفته محسن قربانی رییس اداره ثبت احوال فومن برای عزیز جنگل 16 مهر سال 90 شناسنامه صادر شد.