سجاد صفری فرخد دانشجوی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به فتوای مفتی عربستانی که ادعا می کند زمین نمی چرخد تشریح میکند:
اگر جاذبه زمین وجود نداشت شاید می توانستیم لحظه ای در رابطه با این ادعا تامل کنیم
ولی نیروی جاذبه باعث میشود هر شئ معلق در جو به تناسب نیروی جاذبه وارد شده و در همان جهت چرخش زمین به چرخش درآید بطوریکه چنانچه یک هلیکوپتر ساعتها بعد از پرواز در محل خود ثابت بماند هیچ جابجایی مشهودی به چشم نخواهد خورد
همچنین میتوان به شیوه حرکت ماهواره های زمین ثابت (GEO) نیز توجه کرد که از این قانون الهی نیز پیروی می کند.