دیگر نخواهم گشت عاقل، چای لطفا!

من ، یاد تو ، افکار باطل، چای لطفا!


تلخ است کام من شبیه قهوه ی ترک

غمباد جا خوش کرده در دل، چای لطفا !