پسر جنجالی صفحات تلگرام،
به نام وحید که مدتی بود سروصدای زیادی را در فضای مجازی به پا کرده بود به ترکیه گریخت و پناهنده شد